Privacy statement MediationNetwerk.NL

Bij de bedrijfsvoering verwerken wij persoonsgegevens; bijvoorbeeld naam en adresgegevens voor het opmaken van een account, dienstverleningsdossier of factuur. Wij nemen de grootst mogelijk zorg in acht in het omgaan met uw persoonsgegevens en hebben de wijze waarop verwoord in navolgende ‘privacy statement’.

 
Privacyverklaring MediationMatch BV, tevens handelend onder de naam MediationMatch-NL en MedMatch MediationNetwerk Nederland en mediationnetwerk.nl,  KVK dossier: 32130146.
 
Dit is de privacyverklaring van MediationMatch BV, gevestigd aan de Laarderweg 118, 3755AS Eemnes (hierna: “mediationnetwerk.nl of wij”). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben. 
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zullen daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven. 
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Account/dossier
Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij uw persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens. In geval van een (offerte)aanvraag voor mediation worden de voor de totstandkoming van het contact tussen vraag en aanbod noodzakelijke persoonsgegevens verstrekt zoals vermeld op de website en in onze gebruikersovereenkomst.
Facturering
Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die wij verrichten. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens. 
Contact
Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft). 
Analyse Websitebezoekers
Ten slotte verwerken wij analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst als u de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen. Voor het gebruik van de advertentiemogelijkheden via Google Adsense worden gegevens van bezoekers verzameld die op de advertentie van Google klikken; de gegevens die Google verzameld staan vermeld in het Google Privacy beleid.
 
Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Account/dossier
Wij gebruiken de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een opdracht om het dossier te behandelen. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens dit traject, vragen wij u toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door een account aan te maken op de website van mediationnetwerk.nl of door een (digitale) overeenkomst te tekenen die binnen dit kader van toepassing is. Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van onze diensten, omdat wij de diensten niet kunnen uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier. De gegevens die u verstrekt via de website van mediationnetwerk.nl worden alleen gebruikt voor de betreffende activiteit conform de mogelijkheden zoals vermeld op de website en in onze algemene voorwaarden. Dit betreft bijvoorbeeld de beantwoording van uw vraag die u via webmail of e-mail aan ons of de betreffende partij heeft gesteld. Of bijvoorbeeld de totstandkoming van contact tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor vraag en aanbod van dienstverlening. U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. Wij mogen dan geen gegevens meer van u verwerken. Vanaf het moment van intrekking van de toestemming kunnen wij geen diensten meer voor u verrichten, en zullen wij uw (digitaal)dossier onmiddellijk sluiten. Uw digitaal dossier is gekoppeld aan een account bij mediationnetwerk.nl. Het sluiten van het digitaal dossier betekent impliciet de verwijdering van uw account. 
Facturering
De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruiken wij om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit uit te voeren. 
Contact
De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.
Nieuwsbrief
Wij gebruiken uw e-mailadres verder om u af en toe een update te sturen over onze dienstverlening. Indien u een opdracht aan ons heeft verstrekt is er sprake van een zogenaamde “bestaande klantrelatie” en sturen wij u nieuwsbrieven op grond van ons gerechtvaardigd belang. Indien u niet eerder gebruik heeft gemaakt van onze diensten maar op andere wijze met ons in contact bent gekomen (zoals door het invullen van het contactformulier of het sturen van een e-mail met een vraag), zullen wij u om toestemming vragen om nieuwsbrieven aan u te versturen, en dit alleen doen als u daarvoor uw toestemming heeft verleend.
Analyse websitebezoekers
De gegevens die wij verzamelen over de bezoekers van de website worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien welke pagina’s het meest worden bekeken). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard. De gegevens van bezoekers die door Google verzameld worden via het gebruik van de vermelde googleadvertensties worden verzameld via onze website op grond van gerechtvaardigd (commercieel) belang.
 
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Account/dossier
Wij bewaren het dossier, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, zolang als wij dit nodig achten voor het gebruik van onze werkzaamheden en in voor zover van toepassing gedurende de wettelijke termijn; anno 2018 is dit twintig jaar nadat het dossier gesloten is, in verband met de maximale verjaringstermijn. 
Administratie
Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende de wettelijke termijn; anno 2018 is dit zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht. 
Overige contactgegevens
Wij bewaren overige contactgegevens gedurende twee jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.
Analyse websitebezoekers
De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.
 
Met wie delen wij uw gegevens?
Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die wij en/of de betreffende mediators die staan ingeschreven bij “mediationnetwerk.nl” versturen of ontvangen, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT provider. Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan de Mediator heeft verstrekt, doorgegeven aan de partij die ten behoeve van ons de financiële administratie verricht. Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten. In geval er voor uw zaak gebruik wordt gemaakt van software waarin uw gegevens dienen te worden ingevoerd, wordt er met de betreffende softwareleverancier een verwerkersovereenkomst gesloten die toeziet op vertrouwelijke behandeling van uw gegevens.
Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. 
 
Hoe worden uw gegevens beveiligd?
Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.   
 
Wat zijn uw rechten?
U heeft de volgende rechten:
a. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
b. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
c. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen - het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
d. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
e. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te       dragen. 
 
Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening gegevensbescherming, http://www.privacy-regulation.eu/nl/ . U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen,
via telefoon: 035-538 03 99  of via email: AVG@mediationnetwerk.nl  .
 
In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, of als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via bovengenoemde e-mailadres of telefoonnummer. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl .
 
Wijzigingen
In geval daartoe aanleiding is zullen wij deze privacyverklaring aanpassen en van een nieuw versie-kenmerk voorzien. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en indien dit u persoonlijk betreft, u daarover een bericht sturen per e-mail.
 
Versie: AVG MediationMatch BV / Mediationnetwerk.nl, mei 2018
 
 
| Reageren:

MedLogoAdvertenties


Uw advertentie hier?


Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

Scheidingsmediation

MfN geaccrediteerd familiemediator
035 6472002 info@schleidt.nl


Human Care Mediation - Tel 0634827952

De lucht klaren en kwesties oplossen
Scheiding - Familie - Arbeid


Copyright © MediationNetwerk.nl 2007-2020

 

Het gebruik van deze website en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van onze algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in applicaties en andere delen van de site, alsmede dat u hebt kennis genomen van onze privacystatement.