Gebruiksvoorwaarden/disclaimer

DISCLAIMER, algemene (gebruiks)voorwaarden en informatie t.a.v. gebruik, versie:2.0, d.d: 25-10-2015.

1. Doel, functie en mogelijkheden van de website

Op deze website kunnen alle Mediators (en met name Nederlandse en Nederlands sprekende mediators) hun mediatorprofiel tonen aan de markt voor mediation.

2 Vindbaarheid van mediators

MediationMatch-NL verstrekt door middel van deze website (met domeinnaam www.mediationnetwerk.nl en aliassen) aan mediators de mogelijkheid om zich te profileren en aan mediatorzoekenden de mogelijkheid om (de aangemelde) mediators te vinden. De informatie met betrekking tot de op deze website geregistreerde mediators wordt door de betreffende mediator zelf samengesteld door middel van een, alleen voor deze mediator toegankelijk, mediatorprofiel. Op de website van mediationnetwerk.nl staat de mediator hiertoe een mini-CMS (content managementsysteem) ter beschikking waarmee het beheer van de mediatorprofielen mogelijk is. Ook al wordt de hulp van MediationMatch-NL verstrekt bij de installatie van het mediatorprofiel, aanvaard MediationMatch-NL geen aansprakelijkheid voor de hierin opgenomen gegevens. Mediators dienen zelf zorg te dragen voor de juistheid van de in het mediatorprofiel opgenomen gegevens en kunnen het gehele profiel zelf verwijderen indien deze niet meer voldoet (een functionaliteit voor de wijziging en verwijdering van het mediatorprofiel is opgenomen). Mediators kunnen met een zelf bepaalde gebruikersnaam en wachtwoord een account aanmaken en hun profiel installeren, wijzigen en verwijderen. Na de eerste aanmelding met een basisregistratie, wordt de mediator geacht zo snel mogelijk opnieuw in te loggen met gebruikersnaam en wachtwoord teneinde het mediatorprofiel verder compleet te maken. Het mediatorprofiel geeft de kenmerken weer van alleen de mediator in kwestie. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om andere reclame-uitingen, bedrijfsvermeldingen of collectieve inschrijvingen in dit register bij 'mediatormarkt' op te nemen of vermeldingen in strijd met de wet en/of goede zeden. Er kan wel (in overleg) een sponsorvermelding / banner (op een andere plaats) op de website worden toegewezen voor bedrijfsvermeldingen of collectieve vermelding. Per mediator is één gratis vermelding van een mediatorprofiel toegestaan. MediationMatch-NL behoudt zich het recht voor om dubbele en ongewenste vermeldingen zonder opgave van redenen te verwijderen. Mediators werkzaam op meerdere adressen kunnen tegen betaling, conform de (actueel geldende) specifieke voorwaarden (per werkadres) een extra profiel aanmaken nadat zij zijn ingelogd.

3. Overige informatie

Verder is er op deze website overige relevante informatie te vinden ten aanzien van mediation en het verlagen van de drempel tussen vraag en aanbod van mediation. Eventuele sponsors en adverteerders kunnen een plaats toegewezen krijgen op deze website; MediationMatch-NL behoudt zich het recht voor om de plaats op de website te veranderen en zonder opgave van redenen geheel te verwijderen, ingeval van contractbreuk of andere niet voorziene omstandigheden.

4.Pre-Mediation

Ook is het mogelijk om de expertise van Mediationmakelaars van MediationMatch-NL in te roepen bij het tot stand brengen van een eerste mediationafspraak tussen partijen en mediator (pre-mediation). De aanvrager dient een verzoek in bij MediationNetwerk.Nl; dit kan telefonisch, via het webformulier of per e-mail. De medewerker van MediationNetwerk.NL neemt de aanvraag in behandeling nadat administratie- en behandelingskosten in rekening zijn gebracht bij de aanvrager. Aanvrager wordt wordt vooraf schriftelijk geïnformeerd over de procedure en kosten.

Offertes aanvragen en ontvangen

Er kunnen via MediationNetwerk.NL ook offertes worden aangevraagd. De offerteaanvragen van potentiële klanten voor mediators worden onder de aandacht gebracht bij de mediators met een account bij MediationNetwerk.NL, via een specifieke nieuwsbrief. Het aantal offerteaanvragen is onderhevig aan de markt. MediationMatch-NL kan geen toezeggingen doen over het aantal te verstrekken offerteaanvragen en houdt zich niet aansprakelijk voor de uitgebrachte offertes van mediators en het gebruik van deze gegevens door de betreffende mediators en overige derden. De door mediatorzoekenden verstrekte persoonlijke gegevens worden uitsluitend onder de aandacht gebracht bij mediators met een account bij MediationNetwerk.NL; er wordt hierbij rekening gehouden met de voorkeuren van de aanvrager. Door het aanhouden van een mediatorprofiel op MediationNetwerk.NL komt de accounthouder in aanmerking voor de ontvangst van offerteaanvragen via de nieuwsbrief. Mediators die niet staan aangemeld voor de nieuwsbrief komen ook niet in aanmerking voor de ontvangst van offerteaanvragen, tenzij een verzoek hiervoor is ingewilligd in antwoord op e-mail offerteaanvraag@medationnetwerk.nl  en/of door het aanvinken van de checkbox: "Offerteaanvraag" bij de instellingen van het account. Voor de aanvraag en ontvangst van mediationoffertes via MediationNetwerk.NL gelden aanvullende voorwaarden zoals vermeldt op deze website onder de “Leadregeling”.

5. MatchingTool

De MatchingTool biedt mediatorzoekenden een gemakkelijk instrument om online tot de keuze van een geschikte mediator te komen waarmee de eerste afspraak voor mediation wordt gemaakt. Mediators die passen in het behoefteprofiel van partijen worden via e-mail benaderd om te reageren. Mediators die de opdracht tot uitvoering van de eerste mediationafspraak met partijen accepteren, gaan akkoord met de specifieke (gebruiks)voorwaarden van de MatchingTool waarna wordt verwezen op deze website.

6. Aansprakelijkheid t.a.v. de juistheid van vermelde informatie via de mediatorprofielen

MediationMatch-NL controleert met vaste regelmaat, maar is niet aansprakelijk voor de juistheid van de vermelde informatie in de mediatorprofielen en daaraan gekoppelde informatieverstrekking op deze website . Indien er sprake is van ongewenste informatieverstrekking dan is het niet alleen voor MediationMatch-NL, maar ook voor iedere bezoeker van deze website mogelijk om de betreffende mediator via zijn/haar e-mail-contactformulier in het mediatorprofiel hierop direct aan te spreken. MediationMatch-NL stelt het zeer op prijs om op de hoogte te worden gebracht van eventuele onregelmatigheden en onwenselijkheden in de getoonde mediatorprofielen en overige informatie op deze website door een e-mail te sturen naar: storing@mediationnetwerk.nl

7. Aansprakelijkheid t.a.v. onverhoopte uitval van deze website

MediationMatch-NL spant zich in om deze website naar behoren te verzorgen en heeft hiervoor professionele ondersteuning ingezet. Voor onverhoopte uitval en/of haperingen van deze website kan MediationMatch-NL echter niet instaan en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade door uitval/haperingen van de website.

8. Aansprakelijkheid t.a.v. de getoonde informatie op deze website

De op deze website getoonde informatie wordt door MediationMatch-NL met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan; MediationMatch-NL aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

9. Misbruik en aansprakelijkheid t.a.v. verwijzingen naar andere websites

Verwijzingen naar andere websites worden zorgvuldig uitgezocht. Mochten er onverhoopte nadelige gevolgen voor (bezoekers van) deze websites of derden ontstaan dan aanvaard MediationMatch-NL hiervoor geen aansprakelijkheid. Wij worden wel graag hierover geïnformeerd teneinde bij te kunnen dragen aan het voorkomen van genoemde nadelige gevolgen of schade via e-mail: allert@mediationnetwerk.nl

10. Controle van registraties bij MfN / RvR

De kwaliteitskeurmerken van mediators vermeld op deze website worden ontleend aan de mediatorprofielen van de aangemelde mediators. De keurmerken zoals MfN-registratie /certificering en verbondenheid aan de Raad voor Rechtsbijstand (RvR), worden door de betreffende mediators zelf openbaar gemaakt in hun mediatorprofiel. Met vaste regelmaat controleren wij de registraties van mediators die in hun profiel een registratie vermelden bij MfN en de Raad voor Rechtsbijstand. Indien de registratie niet geldig is wordt de betreffende mediator hierop aangesproken. Een niet geldige vermelding dient zo snel mogelijk te worden gerectificeerd. Van mediators die bij herhaling geen geldige vermelding van keurmerken in hun mediatorprofiel handhaven wordt het mediatorprofiel verwijderd. Hoewel MediationMatch-NL met vaste regelmaat de mediatorprofielen controleert, aanvaard MediationMatch-NL geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de verstrekte informatie over keurmerken / registratie / certificering/ verbondenheid aan - of aantekening en subsidiemogelijkheid bij de Raad voor Rechtsbijstand en overige uit het mediatorprofiel afgeleide informatie.Controle op de juistheid van de informatie is (ook voor de bezoeker) mogelijk (en aanbevolen) via de betreffende registers van MfN en RvR. Deze registers zijn te vinden via de websites van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Voor gemak van de gebruikers zijn hierboven de betreffende weblinks naar deze instituten aangebracht. MediationMatch-NL stelt het op prijs om geattendeerd te worden via e-mail: correctie@mediationnetwerk.nl , indien de bezoeker eventueel opgemerkte ongeldige of niet correcte gegevens op deze website constateert. Via het in het mediatorprofiel opgenomen e-mail-contactformulier kan de bezoeker ook zelf contact opnemen met de houder van het betreffende mediatorprofiel. In geval van pre-mediation en/of actieve doorverwijzing door medewerkers van MediationMatch-NL, wordt altijd voorafgaand aan de pre-mediation /doorverwijzing extra controle uitgevoerd op de juistheid en geldigheid van de in de mediatorprofielen van deze mediators gepresenteerde informatie, in bijzonder gericht op de vermelde kwaliteitskeurmerken. Bij (eigen) gebruik, van de informatie vermeld (in de mediatorprofielen) op deze website, door de bezoeker, wordt aanbevolen om altijd de genoemde registers ter controle te raadplegen alvorens verder iets te ondernemen.

11. Intellectuele Eigendomsrechten

Op (de informatie opgenomen op) deze website rusten rechten van intellectueel eigendom, waaronder auteursrechten, databank-rechten, merkrechten en handelsnaamrechten. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MediationMatch-NL mag (de informatie opgenomen op) deze website (www.mediationnetwerk.nl) , waaronder in het bijzonder de afzonderlijke webpagina's, de merken en handelsnamen van MediationMatch-NL, de mediators-databank van MediationMatch-NL en de daarin opgenomen gegevens niet worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, hergebruikt, gewijzigd, "reverse engineered", gedecompileerd, opgeslagen in enig geautomatiseerd bestand, of geëxploiteerd op enigerlei wijze. Het is de gebruiker van deze website (www.mediationnetwerk.nl) niet toegestaan de inhoud hiervan te vermenigvuldigen, door te sturen, verspreiden, distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van MediationMatch-NL Voor alle links naar deze website (www.mediationnetwerk.nl) is voorafgaande schriftelijke toestemming van MediationMatch-NL vereist, met dien verstande dat MediationMatch-NL vooraf toestemming verleent voor links waarbij de link en de pagina's die door de link worden geactiveerd (a) geen frames vormen rond enige webpagina van www.mediationnetwerk.nl of met behulp van andere technieken wijzigingen aanbrengen in de visuele presentatie of het uiterlijk van enig deel van de inhoud van de webpagina's van www.mediationnetwerk.nl; (b) geen onjuiste voorstelling van zaken geven van uw relatie met MediationMatch-NL; (c) niet de indruk wekken dat MediationMatch-NL u, uw website of uw product(en) of dienst(en) aanbeveelt of onderschrijft; en (d) geen onjuiste of misleidende indruk wekken ten aanzien van MediationMatch-NL en geen schade berokkenen aan de reputatie en/of handelsmerken van MediationMatch-NL.

12. Nieuwsbrief

Door het openen van een account bij mediationnetwerk.nl geeft u toestemming voor verzending van onze nieuwsbrief naar uw opgegeven e-mailadres en accepteert en ontvangt u automatisch (periodiek) onze nieuwsbrief via e-mail; indien u echter geen prijs stelt op de ontvangst van de nieuwsbrief, kunt u de ontvangst van de nieuwsbrief uitschakelen door middel van het maken van een wijziging onder het kopje ínstellingen' in uw account door het verwijderen van het 'vinkje' bij de regel 'nieuwsbrief' onderaan in uw account).

13. Transacties

Geregistreerde leden hebben via hun account de mogelijkheid om transacties te verrichten. Aan bepaalde transacties zijn kosten verbonden. De verrekening van deze kosten wordt geregeld via het saldo dat gekoppeld is aan het betreffende account. Voor de verrekening van kosten, dient het saldo voldoende te zijn opgewaardeerd. Saldo opwaarderen is exclusief transactiekosten en wettelijk verschuldigde BTW. Via het vraagteken icoon bij “opwaarderen” in het “menu saldobeheer” van het account worden de actuele transactiekosten en het btw-percentage vermeld. Het opgewaardeerde saldo kan niet worden geretourneerd en blijft onbeperkt houdbaar, tenzij anders bepaald.

14. Specifieke voorwaarden

In aanvulling / afwijking op deze algemene (gebruiks)voorwaarden worden er op de website van mediationnetwerk.nl ook specifieke voorwaarden gehanteerd. De specifieke voorwaarden staan vermeld op deze website daar waar zij op van toepassing zijn. In geval van transacties via mediationnetwerk.nl zijn in aanvulling op de specifieke voorwaarden tevens de algemene voorwaarden van toepassing voor zover deze niet in strijd zijn met de specifieke voorwaarden; in dit laatst genoemde geval hebben de specifieke voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden.

15. Wijzigingen voorwaarden

Mediationmatch houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene en de specifieke (gebruiks)voorwaarden; de gewijzigde versies van de algemene (gebruiks)voorwaarden zijn herkenbaar aan een versienummer en daaraan gekoppelde wijzigingsdatum. Belanghebbenden kunnen zich nog 1 maand na de wijzigingsdatum beroepen op de voorlaatst geldende versie. Wijzigingen in de specifieke voorwaarden worden vermeld in de laatste versie van deze website zoals vermeld bovenaan elke pagina van de website onder het kopje ' WatIsNieuw '.

16. Disclaimer (aanvulling)

Ieder gebruik van gepubliceerde informatie is volledig voor eigen risico van de gebruiker. De op deze website gepubliceerde informatie is niet bedoeld en kan niet worden beschouwd als advies, in welke vorm dan ook. Deze website is en wordt zorgvuldig samengesteld, echter wij kunnen niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de gepubliceerde informatie; ook kunnen wij niet instaan voor het verouderd zijn of het achterhaald zijn van gepubliceerde informatie. In welke vorm dan ook, wordt iedere aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van de op deze website gepubliceerde informatie uitgesloten en wordt iedere aansprakelijkheid voor het gebruik van de getoonde informatie uitgesloten; dit geldt tevens voor de hyperlinks en achterliggende websites en bronnen.

17. Op het gebruik van deze website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

© 2007-2015 MediationMatch BV

Deze website, is eigendom van het bedrijf MediationMatch BV, tevens handelend onder de naam MediationMatch-NL en MedMatch MediationNetwerk Nederland te Eemnes (Kamer van Koophandel Gooi & Omstreken, Hilversum: T. 0356471212), KVK dossier: 32130146 .

 

 

| Reageren:

MedLogoAdvertenties


Uw advertentie hier?


Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

Human Care Mediation - Tel 0634827952

De lucht klaren en kwesties oplossen
Scheiding - Familie - Arbeid


Copyright © MediationNetwerk.nl 2007-2020

 

Het gebruik van deze website en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van onze algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in applicaties en andere delen van de site, alsmede dat u hebt kennis genomen van onze privacystatement.